Search

Masky, hlavy, masopusty

15. 5. - 20. 6. 2021 Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou

Masks heads carnivals

From reminiscences with a surreal context and baroque or theatrical pathos (Ikona, 2010), through a painterly psychological study of human identity to relational issues: man and landscape, cultural customs and traditions, as well as their shifting and contemporary perceptions.

In his distinctive expressive compositions exclusively focused on the head-mask, he attempts a psychological analysis against the background of historical and ethnographic experience gained through travel. He explores the extent to which the mask, which is linked to tradition and ritual and adopts their peculiar symbolism, influences human identity. He perceives how he appears to the observer and how he understands himself – his self. He captures all of this with quick brushstrokes, layers of colour and their expression, ornament, but most importantly with her unique facial expression.

In his last canvases (Drum, 2021; Skating, 2021; Mare, 2021) he leaves the exotic world and returns to the Czech tradition. From the swirling vortex of South American carnivals and shamanistic rituals, he comes to a Czech village during the Mardi Gras season. Suddenly we perceive remarkable figural compositions placed in the landscape. Folkloric elements appear – a hat, a drum or a mare’s mask.

The colours are also transformed. The colourful palette changes to monochromatic shades of blue and red.

It seems that with the transformation of expression and theme, the artist himself has been transformed. However, only his next work will reveal this.

Author: Vlastislav Tokoš – curator Orlicka gallery

Masky, hlavy, masopusty

Od reminiscencí se surreálním kontextem a barokním či teatrálním patosem (Ikona, 2010), přes malířsky pojatou psychologickou studii lidské identity až k otázkám vztahovým: člověk a krajina, kulturní zvyky a tradice i jejich posun a současné percepce.
V osobitých výrazových kompozicích výhradně zaměřených na hlavu—masku se na pozadí historické a etnografické zkušenosti, které získal cestováním, snaží o psychologickou analýzu. Zkoumá do jaké míry maska, která je spojená s tradicí, rituálem a osvojuje si jejich svébytnou symboliku, ovlivňuje lidskou identitu. Vnímá, jakým způsobem se jeví pozorovateli a jak chápe sama sebe — své já. To vše zachycuje rychlými tahy štětce, barevnou vrstvou a její expresí, ornamentem, ale hlavně neopakovatelným výrazem tváře.

V posledních plátnech (Buben, 2021; Bruslení, 2021; Kobyla, 2021) opouští exotický svět a navrací se k české tradici. Z vířivého víru jihoamerických karnevalů a šamanských rituálů přichází do české vesnice v období masopustu. Najednou vnímáme pozoruhodné figurální kompozice umístěné do krajiny. Objevují se folklórní prvky — klobouk, buben nebo maska kobyly.

Proměňuje se i barevnost. Z pestrého koloritu přechází na monochromatické odstíny modré a červené.

Zdá se, že s proměnou výrazu a tématu, došlo i k přerodu samotného autora. Nicméně to nám odhalí až další jeho tvorba.

Autor: Vlastislav Tokoš – kurátor Orlické galerie